• شناسایی و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر تمایل افراد به خیانت در روابط زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شناسایی و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر تمایل افراد به خیانت در روابط زناشویی

  این پژوهش به شناسایی و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر تمایل افراد به خیانت در روابط زناشویی می پردازد. به این منظور 4 عامل اصلی شامل نارضایتی از روابط جنسی، روابط عاطفی، تنوع طلبی و انتقام از همسر بی وفا انتخاب شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را افراد متاهل ساکن منطقه غرب شهر تهران (منطقه 5) تشکیل داده اند حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد، با توزیع آن در میان نمونه های تحقیق داده ها بدست آمد.

  روایی پرسشنامه با کمک چندین متخصص در حیطه روانشناسی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ در سطح 0.05، 87 درصد محاسبه شد، به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر های تنوع طلبی، روابط عاطفی، نارضایتی از روابط جنسی و انتقام از همسر بی وفا با نگرایش و گرایش به خیانت زناشویی افراد متاهل رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها