• اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دخترپایه ششم ابتدایی آموزش و پرورش بهارستان یک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی  و خود کارآمدی دانش آموزان دخترپایه ششم ابتدایی آموزش و پرورش بهارستان یک

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی و خودکارامدی دانش اموزان دختر پایه ششم ابتدایی آموزش پرورش بهارستان یک بود. این پژوهش کاربردی بوده و از روش شبه آزمایشی پیش ازمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری  این تحقیق دانش اموزان دختر پایه ششم ابتدایی بهارستان در سال تحصیلی 1398-1399  که در حدود 2377 نفر می باشد. حجم نمونه 50 دانش آموز دختر می باشد. همچنین آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از نواحی بهارستان یک انتخاب شدند.

  به این صورت که از بین تمامی مدارس بهارستان یک، 2 مدرسه انتخاب و از بین دو مدرسه دو کلاس به شیو ه تصادفی انتخاب شد و 25 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند و 25 نفر دیگر نیز در گروه کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند.گروه آزمایش در معرض 10 جلسه آموزش مهارتهای زندگی(مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی ، مهارت برقراری ارتباط موثر، مهارت کنترل خشم، مهارت حل مساله، مهارت رفتار قاطعانه، مدیریت استرس، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکر انتقادی، مهارت مدیریت هیجانات) قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پرسشنامه های عملکرد تحصیلی درتاج و همکاران(1383)، خودکارآمدی تحصیلی شرر(1982) استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی به ترتیب 78/0 و 79/0 برآورد گردید. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج تحقیق نشان داد مقدار f برای خرده مولفه ی خودکارآمدپنداری 426/17، تاثیرات هیجانی 012/19،  برنامه ریزی 293/15، انگیزش 601/22 و نمره ی کل عملکرد تحصیلی 118/55 به دست آمد که در سطح 05/0 > p معنادار است. با این حال، خرده مولفه ی فقدان کنترل پیامد با مقدار 446/2 = f معنادار نبود. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بر مولفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی ششم تاثیر دارد. همچنین مقدار f برای خرده مولفه ی میل به آغازگری رفتار 737/19، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف 648/39،  متفاوت در رویارویی با موانع سازی 735/30 و نمره ی کل خودکارآمدی 66/70 به دست آمد که در سطح 05/0 > p معنادار است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بر مولفه های خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه ی ششم تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها