جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، گروه پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت پرستاری ، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/22
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها