همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه مطالعات منابع انسانی || دوره پنجم - شماره دو
  عنوان ژورنال : فصلنامه مطالعات منابع انسانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : پنجم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/08/14
  • شاپای الکترونیکی : 27830624
  • ایمیل : mgt.hr.air.uni[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها