• مقایسه اثر آموزش تلفیقی و الکترونیکی درس کار و فناوری بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  مقایسه اثر آموزش تلفیقی و الکترونیکی درس کار و فناوری بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

  آموزش تلفیقی و الکترونیکی یکی از شیوه های آموزشی نوین می باشد که در امر یادگیری و عملکرد دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر تحت عنوان مقایسه اثر آموزش تلفیقی و الکترونیکی درس کار و فناوری بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر گهواره بوده و از نوع کاربردی همراه با طرح پیش آزمون - پس آزمون می باشد.

  جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بوده که به روش تصادفی مرحله ای تعداد 60 نفر به عنوان نمونه در دو گروه 30 نفره انتخاب گردید. ابزار های این پژوهش استفاده از دو پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر و عملکرد تحصیلی فاو و تیلور می باشد. روایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92 و 0.84 بدست آمد.

  پس از جمع آوری، داده ها با نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفت و از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی و ... و استنباطی مانند آزمون همبستگی پیرسون و t استفاده گردید. نتایج حاکی است که بین آموزش تلفیقی و الکترونیکی با انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها