• تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر توانایی فضایی و حافظه کاری زنان سالمند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 302
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر توانایی فضایی و حافظه کاری زنان سالمند

  زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس بر توانایی فضایی و حافظه کاری زنان سالمند بود.

  روش کار: در پژوهش حاضر محقق با مطالعه متغیر حافظه کاری و چرخش ذهنی به بررسی اثربخشی دوره تمرین پیلاتس بر متغیرهای تحقیق در بین زنان میانسال می پردازد. لذا روش تحقیق پژوهش، نیمه تجربی میباشد که محقق برنامه تمرینی را برای اثربخشی بر متغیرها به عنوان مداخله ایجاد می کند. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی زنان سالمند غیرفعال شهر ارومیه و در دامنه سنی 50 سال به بالا بود. در مطالعه برای بررسی حافظه کاری از نرم افزار n-back و برای ارزیابی چرخش ذهنی، از آزمون چرخش ذهنی پترز و همکاران (1995) استفاده شد. به منظور بررسی اثر مداخلات از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. تمام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار 20 spss انجام گرفت و در سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد تمرین پیلاتس بر افزایش سطح چرخش ذهنی موثر است. لذا یک دوره تمرینات پیلاتس بر توانایی فضایی زنان سالمند تاثیر دارد. هم چنین نتایج نشان داد تمرین پیلاتس بر افزایش سطح حافظه کاری موثر است. لذا یک دوره تمرینات پیلاتس بر حافظه کاری زنان سالمند موثر است.

  نتیجه گیری: مداخلات جسمانی می تواند در ارتقای کارکردهای شناختی و حافظه اثرگذار باشد، که در افراد سالمند می تواند از کاهش این کارکردها جلوگیری کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها