• تاثیر مکمل یاری بوسولیا سراتا برکوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت برونگرا در دختران تمرین نکرده

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 212
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر مکمل یاری بوسولیا سراتا برکوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت برونگرا در دختران تمرین نکرده

  هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل یاری بوسولیا سراتا برکوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت برونگرا در دختران تمرین نکرده بود.

  روش: تعداد 20 نفر از دختران تمرین نکرده تهران در دامنه سنی 25 الی 35 سال، به روش تصادفی هدفدار در قالب دو گروه 10 نفری (گروه مکمل و گروه دارونما) قرار گرفتند. ابتدا 30 دقیقه قبل از شروع تمرین (درحالت استراحت و بعد از 12 ساعت حالت ناشتا) و سپس بلافاصله، یک، 24 و 48 ساعت پس از برنامه فعالیت برونگرا، از همه آزمودنی های دو گروه، مقدار 5 سی سی خون گرفته شد. در مرحله بعد آزمودنی های گروه مکمل به مدت سه روز ریکاوری و پس از آن 500 میلی گرم مکمل بوسولیا سراتا در دو دوز منقسم 250 میلی گرمی به شکل کپسول مدت 5 روز دریافت کردند. گروه دارونما نیز در این مدت دو کپسول فاقد بوسولیا سراتا دریافت کردند. یک روز پس از اتمام دوره مکمل گیری، آزمودنی ها یکبار دیگر در محل اجرای آزمون حاضر شدند و در شرایط کاملاً یکسان با پیش آزمون، از همه آزمودنی ها پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، در سطح 0.05=α استفاده شد.

  یافته ها: نتایج تفاوت بین اختلاف میانگین های متغیرها را در مراحل مختلف بین دو گروه مکمل و دارونما معنی دار گزارش کرد. در نتیجه 5 روزمکمل یاری بوسولیاسراتا بر تغییرات سطوح آنزیمی لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز قبل، بلافاصله، یک، 24 و 48 ساعت بعد از یک جلسه فعالیت برونگرا در دختران تمرین نکرده اثر معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها