• آیا تصویر بدن بین پسران و دختران دانش آموز 12 و 15 سال متفاوت است؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله آیا تصویر بدن بین پسران و دختران دانش آموز 12 و 15 سال متفاوت است؟

  زمینه و هدف: در دوره نوجوانی، تغییرات بدن شروع می شود ودر طی این انتقال با مشکلات سلامت جسمی و روانی و فیزیولوژی برخورد خواهند داشت که بایداز این مشکلات عبور نمایند. نوجوانان نگرانی و حساسیت بسیار زیای نسبت به بدن دارند، به همین دلیل تصویر بدن بخش مهمی اززندگی هر کسی به ویژه برای سلامتی کودکان و نوجودانان و بخصوص برای دختران می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سن و جنسیت بر روی تصویر بدن می باشد.

  روش کار: در تحقیق حاضر 1429 دانش آموز ابتدایی و دبیرستانی 15 سال (51.7) دختر و پسر 12 سال و (48.3) با استفاده از روش تصادفی خوشه از 32 مدرسه ( 16 مدرسه دخترانه و 16 مدرسه پسرانه) تهران (میانگین سن 12.11 و 15.22 ر) انتخاب شدند. برای دسترسی به داده های نگرانی از تصویر بدنی از پرسشنامه لیتلتون (bici) استفاده شد. به منظور تعیین تفاوت بین تصویر بدنی پسران و دختران ازنرم افزار spss نسخه 20 استفاده گردید وبرای تجزیه و تحلیل داده ها با anova انجام شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که با سطح اطمینان 95٪ ، p<0.05 معنی دار بودن سن و جنسیت و اثر متقابل این متغیر ها بر روی تصویربدن تاثیر دارد. هم چنین مقایسه میانگین تصویر بدن در پسران و دختران متفاوت بود. نتایج نشان داد چهارگروه مورد آزمایش هم در گروه های جنسیت و هم در گروه های سنی تصویر بدن بایکدیگر متفاوت هستند. پسران 12 سال در مقایسه با سایر گروه ها در بالاترین سطح و دختران 15 سال در پایین ترین سطح از تصویر بدن قرار داشتند.

  نتیجه گیری: با توجه میانگین تصویربدن در مجموع چهار گروه، پسران 12 و 15 سال در سطح بالاتری از دختران هم سن خود قرار داشتند. هم چنین یافته ها ی نشان داد که سطح تصویر ذهنی بدن در گروه سنی جوان تر ها بهتراز گروه سنی 15 بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها