• مقایسه اثر هشت هفته تمرینات اسپارک و پیلاتس بر تعادل ایستای زنان سالمند شهرستان کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 344
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه اثر هشت هفته تمرینات اسپارک و پیلاتس بر تعادل ایستای زنان سالمند شهرستان کرمانشاه

  زمینه و هدف: این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات اسپارک و پیلاتس بر زمان واکنش، تعادل و کیفیت زندگی زنان سالمند شهرستان کرمانشاه انجام شد.

  روش کار: جامعه آماری این تحقیق را تمامی زندگی زنان سالمند 75-65 ساله منطقه هشت تشکیل داد و از بین زنان سالمند، 45 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در داخل سه گروه کنترل، پیلاتس و اسپارک قرار گرفتند. زنان سالمند برای مدت هشت هفته و هفته ای سه جلسه تمرین های اسپارک و پیلاتس در گروه های مختص به خود دیدند و گروه کنترل هیچ تمرینی دریافت نکرد. مطالعه به صورت نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. تعادل ایستا در قبل از تمرین ها و بعد از هشت هفته ارزیابی شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرینات اسپارک و پیلاتس توانست به شکل معنی داری تعادل ایستا را در مقایسه با گروه کنترل بهبود دادند.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد هشت هفته تمرینات اسپارک و پیلاتس بتواند تعادل ایستا را در زنان سالمند بهبود دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم