• نقش خود متمایز یافتگی و سبک های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش خود متمایز یافتگی و سبک های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تمایز یافتگی و سبک های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوج ها متأهل شهر زنجان انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. تمامی زوج های متأهل ساکن شهر زنجان در سال 1397 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه نهایی شامل 278 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001)، پرسشنامه تمایز یافتگی اسکورون (2000) و پرسشنامه سبک های دلبستگی دلبستگی هازن و شیور (1995) بودند. تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد که که یافتگی و ابعاد آن توان پیش بینی صمیمیت زناشویی را ندارند.

  از بین سبک های دلبستگی، فقط سبک دلبستگی اجتنابی توانست صمیمیت زناشویی را پیش بینی کند (0.05(r2=. از یافته های پژوهش حاضر می توان در راستای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درمانی به منظور افزایش صمیمیت زناشویی زوج ها استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها