• بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر استرس و عملکرد تیمی ورزشکاران مورد مطالعه: ورزشکاران زن استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 436
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر استرس و عملکرد تیمی ورزشکاران مورد مطالعه: ورزشکاران زن استان فارس

  افزایش هیجانات ناخوشایند و افت هیجانات خوشایند باعث افزایش استرس و در نتیجه اختلال در عملکرد ورزشکاران می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر استرس و عملکرد تیمی ورزشی ورزشکاران زن استان فارس می باشد. تحقیق حاضر نیمه تجربی می باشد که به صورت میدانی انجام گردیده است. به همین منظور 60 زن ورزشکار سالم به صورت هدفمند مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  افراد حاضر در تحقیق به دو گروه همگن 30 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمامی آزمودنی ها قبل از شروع دوره و به عنوان پیش آزمون پرسشنامه های استرس dass-21( فرم کوتاه شده) و عملکرد تیمی مایکل وست(2004) را تکمیل نمودند. سپس گروه تجربی بر اساس پروتکل برنامه برادبری و گریوز (2003) به مدت 16 جلسه تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. بعد از پایان جلسات تمامی آزمودنی ها دوباره پرسشنامه های استرس و عملکرد تیم را تکمیل نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر استرس و عملکرد تیمی ورزشکاران تاثیر معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها