• شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اکوسیستم کارآفرینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 357
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اکوسیستم کارآفرینی

  کارآفرینی و شناخت ابعاد آن، یکی از گسترده ترین و راهبردی ترین حوزه های مطالعاتی در ادبیات مدیریت کسب و کار را طی سالیان اخیر به خود اختصاص داده است. با توسعه کاربردی و اهمیت توجه به مبانی کارآفرینی در عرصه مدیریت کسب و کار جهانی، جوامع مختلف خود را ملزم به شناخت اصول و ساختار بهره وری کارآفرینی و به عبارت دیگر، شناخت و درک مفهوم "اکوسیستم های کارآفرینی" دانسته اند. در این راستا، یکی از ضروری ترین واحدها که نیازمند مطالعه و پیاده سازی اصول کارآفرینی در چارچوب ساختاری و فرآیند خود می باشند، شرکت های نوظهور که به اصطلاح "استارت آپ ها" نامیده می شوند، می باشند.

  استارت آپ ها همچون دیگر بنگاه ها تجاری و کسب و کارهای فعال مختلف در سطح جوامع، ملزم به داشتن ویژگی ها و مزیت هایی می باشند که تضمین کسب موفقیت در حفظ بقاء و دستیابی آنها به اهدافشان می باشد. از این رو، با توجه به اهمیت مبانی کارآفرینی و ماهیت استراتژیک استارت آپ ها در جامعه حاضر، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مولفه ها و معیارهای مؤثر بر موفقیت اکوسیستم های کارآفرینی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت استارت آپ های فعال در سطح اکوسیستم های کار آفرینی بوده است.

  روش پژوهش استفاده شده در مطالعه حاضر، از نوع روش میدانی با رویکردی حال نگر می باشد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت مطالعه از نوع مطالعات پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات در این مطالعه، از ابزار مطالعات کتابخانه ای و همچنین طراحی پرسشنامه استفاده گردیده شد. به منظور جمع آوری داده ها از جامعه مورد مطالعه، پرسشنامه های محقق ساخته در میان 15 نفر از خبرگان کارآفرینی و متخصصین حوزه مطالعاتی مدیریت استارت آپ ها که از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند شناسایی شدند، توزیع گردید.

  به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری مورد مطالعه، از استانداردهای روش تصمیم گیری چند معیاره (mcdm)  با کاربرد روش محاسبات تحلیل شبکه ای (anp) به منظور اولویت بندی مولفه های شناسایی شده در تأثیرگذاری بر روی موفقیت استارت آپ های فعال در اکوسیستم های کارآفرینی استفاده گردید. با توجه به نتایج حاصله، مشخص گردید که مولفه های "نقش دولت حاکم"، "سرمایه انسانی"، "تأمین مالی"، "مؤسسات آموزشی"، "فرهنگ کارآفرینی" و "فروش و بازاریابی" به ترتیب با دارای بیشترین اهمیت و تأثیر در موفقیت استارت آپ های فعال در اکوسیستمهای کارآفرینی می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها