• بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آن ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 517
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آن ‌ها

  ابراز‌ نظر و ایده جز جدانشدنی و ضروری تصمیم هایی است که افراد در محیط های کاری می‌ گیرند. وجود جوّ سازمانی مناسب برای ابراز نظر نیز حیاتی است؛ از‌ این‌ رو باید شرایطی در سازمان فراهم باشد که کارکنان بتوانند به ‌راحتی به ابراز نظر بپردازند و ایده های مفید خود را برای حل مشکلات سازمان ابراز کنند. برای فراهم ‌کردن چنین جوّ و شرایطی سبک رهبری مدیران سازمان و نحوه برخورد آن ‌ها بسیار تأثیرگذار است؛ از این‌ رو در این پژوهش به بررسی تأثیرات رهبری اخلاقی بر سکوت و آوای سازمانی و عملکرد کارکنان پرداخته می ‌شود. ابتدا متغیرهای یادشده تشریح و در ادامه با توجه به مرور مبانی نظری موضوع، فرضیه های مناسب مطرح می ‌شوند.

   داده‌ های موردنیاز برای بررسی فرضیه ها از میان کارکنان «دانشگاه گیلان» جمع ‌آوری شد و برای تحلیل داده ها، روش ‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به ‌کار رفت. با توجه به تحلیل‌ های اکتشافی انجام‌ گرفته ابعاد آوای نوع ‌دوستانه، آوای تدافعی و آوای مطیع به‌ عنوان ابعاد آوای سازمانی و ابعاد سکوت مطیع، سکوت دفاعی، سکوت نوع‌ دوستانه و سکوت فرصت ‌طلبانه به‌ عنوان ابعاد سکوت سازمانی شناخته شد؛ سپس فرضیه های اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تأثیرگذاری رهبری اخلاقی بر سکوت و آوای سازمانی است؛ همچنین با توجه به فرضیه های پژوهش به بررسی تأثیرات سکوت و آوای سازمانی بر عملکرد پرداخته شد که تأثیرگذاری سکوت و آوای سازمانی نیز بر عملکرد کارکنان نیز به اثبات رسید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها