• مدل علی بهره وری سرمایه های انسانی در پروژه های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 524
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  مقاله مدل علی بهره ‌وری سرمایه‌ های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش

  بهره ‌وری منابع انسانی دغدغه مهم سازمان‌ های امروزی است؛ زیرا اساسی ‌ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت ‌بخش و کسب مزیت رقابتی، به شمار می ‌رود. ارتقای بهره ‌وری نیروی انسانی در هر سازمانی، نیازمند سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر روش استفاده از انواع سرمایه در جهت افزایش بهره‌وری است و شناخت هر نوع سرمایه ای در راستای بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، امری لازم و ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی بهره‌وری سرمایه ‌های انسانی در پروژه ‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی می ‌باشد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان معاونت عمرانی شهرداری شیراز به تعداد 300 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه ‌گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 168 مشخص گردید. به منظور جمع ‌آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسش‌ نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه ‌گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته‌ است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار (lisrel) استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر بهره‌وری سرمایه ‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی دارد و اشتراک دانش نقش میانجی معناداری بین سرمایه اجتماعی و بهره ‌وری سرمایه‌ های انسانی در پروژه‌های عمرانی داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید