7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه جهان نوین || دوره پنجم - شماره یک
  عنوان ژورنال : فصلنامه جهان نوین
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : پنجم
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/05/25
  • شاپای الکترونیکی : 2645-3479
  • ایمیل : jhannoen[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها