13 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره هفتم - شماره دو
  عنوان ژورنال : مجله پژوهش در دین و سلامت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : هفتم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/06/15
  • شاپای الکترونیکی : 43232383
  • ایمیل : jrrh[at]sbmu.ac.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها