• شناسایی و استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارشناسان در صدا و سیما شبکه العالم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/17
  • تعداد بازدید: 290
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شناسایی و استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارشناسان در صدا و سیما شبکه العالم

  این پژوهش به منظور بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در شبکه العالم صدا سیما از نظر کارشناسان بوده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان صدا و سیمای شبکه العالم بوده است که تعداد آنها 90 نفر می باشد وکل جامعه به عنوان نمونه مورد نظر سنجی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری محاسبه، پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال بوده که پایایی آن از فرمول الفای کرونباخ برابر 92%محاسبه گردیده است. در روش آماری نیز از استفاده از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه های استقرار مدیریت دانش، از تحلیل عاملی برای تعیین میزان واریانس تبیین شده جهت چهار مولفه استقرار مدیریت دانش، از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق و در نهایت نیز از آزمون دوجمله ای برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی مشخص گردید 91% از مولفه های استقرار مدیریت دانش مربوط به چهار عامل مشارکت، نظام سیستم های اطلاعاتی، انتقال دانش و فرهنگ سازمانی است و 9% الباقی مربوط به عواملی است که در تحقیق حاضر مورد مطالعه نبوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها