• اثربخشی درمان فراشناختی بر فرا نگرانی و حساسیت اضطرابی دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثربخشی درمان فراشناختی بر فرا نگرانی و حساسیت اضطرابی دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی فراشناخت درمانی برفرا نگرانی و حساسیت اضطرابی دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97 دانشکده پرستاری تبریز بودند. شرکت کنندگان تعداد 24 نفر(12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه گواه) بودند که ابتدا از طریق غربالگری تعداد 52 نفر که در پرسشنامه اضطراب اجتماعی نمره بالای میانگین بدست آورده بودند، انتخاب و سپس به روش تصادفی در گروهها جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس افکار اضطرابی ولز (2005) و حساسیت اضطرابی ریس و پترسون (1985) بودند. یافته های بدست آمده از روش آماری تحلیل کواریانس نشان دادکه میانگین فرانگرانی و حساسیت اضطرابی در گروه آزمایش پس از مداخله درمانی فراشناختی درمقایسه با گروه گواه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است. بمی توان فراشناخت درمانی میتواند یک برنامه درمانی جهت کاهش فرانگرانی و کاهش حساسیت اضطرابی در مبتلایان به اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها