• تأثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی و ترکیبی بر اشتها و ترکیب بدن دانش آموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی و ترکیبی بر اشتها و ترکیب بدن دانش آموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی، ترکیبی بر میزان اشتها و شاخص ترکیب بدنی دانش آموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن شهر تهران انجام گرفت.

  روش کار: این دانش آموزان با دامنه سنی 13 سال، با شاخص توده بدنی 1.14 ± 26.84 و درصد چربی 0.61 ± 19.72، کاملا تصادفی به چهار گروه تمرینات تداومی، تناوبی، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند، پروتکل تمرین به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته) در گروه تداومی با شدت 55 تا 65 درصد، تناوبی (3 تا 5 تناوب با شدت 70 تا 85 درصد) و در گروه تمرین ترکیبی، که ترکیبی از تمرین تداومی و تناوبی است، انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0.05(p<.

  یافته ها: یافته های بین گروهی نشان داد هر سه پروتکل تمرینی تداومی، تناوبی، ترکیبی تأثیر معناداری بر اشتها سه مؤلفه آن (که شامل مؤلفه گرسنگی 0.01=p، سیری 0.00=p، میل به غذا 0.03=p می باشد) دانش آموزان پایه هفتم دارای اضافه وزن داشت اما این تأثیر بر مؤلفه میزان تصور از غذا خوردن 0.028=p معنادار نبوده است، که تمرین ترکیبی بر میزان گرسنگی و تداومی و تناوبی بر مؤلفه میزان سیری بیش ترین تأثیر را داشته اند. هم چنین هر سه پروتکل تمرینی باعث کاهش معنادار شاخص توده بدن (0.001=p)، درصد چربی بدن (0.001=p)، دور کمر (0.001=p) شد. این در حالی است که در بین سه شیوه تمرینی، تفاوتی معناداری بر میزان کاهش شاخص های ترکیب بدن وجود نداشت.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد شیوه های مختلف تمرینی، تأثیر معنادار بر اشتها داشته و از این جهت تغییرات در شاخص های ترکیب بدن را تحت تأثیر قرار داده و میتوان گفت ورزش علاوه بر تأثیر سوخت و سازی از نظر ایجاد تغییرات در اشتهای دانش آموزان دارای اضافه وزن، نیز می تواند اثرگذار باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها