• تاثیر تمرین هوازی در آب برفشارخون و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه پرفشارخون

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله  تاثیر تمرین هوازی در آب برفشارخون و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه پرفشارخون  

  زمینه و هدف: پرفشارخونی باعث افزایش بیماری های قلبی عروقی می شود و با افزایش سن و در زنان پس از یائسگی بیشتر می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین هوازی در آب بر فشار خون و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی بود.

  روش کار: در این تحقیق، 24 زن یائسه مبتلا به پرفشارخونی با میانگین و انحراف استاندارد سنی 4± 46 سال، 0.5± 30.8vo2max=، 1.03 ± 26.8 bmi= به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود به تحقیق، شامل وجود یائسگی و فشار خون استراحت مساوی یا بیش تر از 140.90 میلی متر جیوه بود. تمرینات هوازی شنا شامل 8 هفته و سه جلسه در هفته با شدت 60 الی 75 درصد حداکثر ضربان قلب بود.

  یافته ها: نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی شنا باعث کاهش معنی دار فشار خون سیستولی و دیاستولی آزمودنی ها شد هم چنین کاهش معنی دار در میزان ldl-c و افزایش معنی دار در hdl-c بدست آمد ((p≤0.05. در حالی که در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج اثر بخش بدست آمده، می توان گفت که تمرین هوازی در آب باعث بهبود فشار خون و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه پرفشارخون می گردد و برای پیش گیری از بیماری های قلبی عروقی این گروه از آزمودنی ها، تمرین بدنی مناسبی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها