• تأثیر عوامل بیوگرافی بر گرایش سبک رهبری مدیران ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 143
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر عوامل بیوگرافی بر گرایش سبک رهبری مدیران ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، توصیف و مقایسه سبک های رهبری و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک مدیران ورزشی دانشگاه های آزاد سراسر کشور میباشد. تحقیق حاضر در زمینه تحقیقات توصیفی- همبستگی است که اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه بدست آمده است.

  روش کار: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه رؤسای ادارات تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی است. این افراد حداقل دارای یک سال سابقه مدیریت و ابلاغ رسمی درمدیریت تربیت بدنی واحد مربوطه می باشند. تعداد نمونه های حاضر در تحقیق 120 نفر بود که از این تعداد با توجه به تحلیل پرسشنامه ها 112 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر انتخاب شدند. از دو پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه سبک رهبری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نپژوهش حاضر شان داد که بین سطح تحصیلات و سبک رهبری رابطه گرا در مدیران ورزشی دانشگاه ارتباط معنی داری وجود دارد. بین سن و رشته تحصیلی با سبک رهبری وظیفه گرا در مدیران ورزشی دانشگاه ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین وضعیت تاهل و سبک رهبری تلفیقی در مدیران ورزشی دانشگاه ارتباط معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق حاضر در خصوص ارتباط ویژگی های فردی با سبک های رهبری، نتایج بیانگر وجود ارتباط معنی دار بین سن و سبک رهبری وظیفه گرا که نشان از توجه به وظیفه و تلفیقی که نشان از روحیه بالا و بهره وری بالا در مدیران است، می باشد. همانگونه که در مباحث نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصی مانند سن، سابقه مدیریت، دوره های آموزشی و سطح تحصیلات بر سبک های رهبری مدیران موثر است، می توان نتیجه گرفت که مدیران ورزش دانشگاه نیز در به کارگیری سبک های رهبری خود، متأثر از برخی ویژگی های خود عمل می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها