اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تأثیر بعدشناختی سرمایه اجتماعی بر ارزش ویژه برند در کارخانه شیرو لبنیات بیستون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 337
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تأثیر بعدشناختی سرمایه اجتماعی بر ارزش ویژه برند در کارخانه شیرو لبنیات بیستون

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر موفقیت شغلی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکت مهروز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی- علّی (غیر آزمایشی) و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش جامعه مورد مطالعه کارکنان شرکت مهروز به تعداد 115 نفر می باشند که تعداد آنان محدود می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 88 نفر به صورت تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ (مهارت ارتباطی 0.815، موفقیت شغلی 0.782 و یادگیری سازمانی 0.742)، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

  هم چنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss22 و lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: مهارت های ارتباطی بر موفقیت شغلی تاثیر معناداری دارد. مهارت های ارتباطی بر یادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد. یادگیری سازمانی بر موفقیت شغلی تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها