حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تاثیر رهبری تحول آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البزر دارو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 254
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  تاثیر رهبری تحول آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البزر دارو)

  عصر امروز، عصر تغییرات مداوم است و به منظور تطبیق با این تغییرات، فراموشی سازمانی آگاهانه یک ضرورت است. این پژوهش، با هدف تعیین تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه در شرکت البرز دارو انجام شد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت البرز دارو تشکیل دادند که براساس حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از جدول مورگان، 178 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.

  به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه رهبری چندعاملی و پرسش نامه فراموشی سازمانی اگاهانه استفاده گردید که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق روایی محتوایی بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای smart-pls و آزمون تی – استیودنت در محیط spss استفاده شد. نتایج نشان داد سبک رهبری تحول آفرین با ضریب مسیر 0.873 بر فراموشی سازمانی آگاهانه تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه های فرعی نشان داد نفوذ آرمانی به عنوان یکی از ابعاد رهبری تحول آفرین بیشترین تاثیر را بر فراموشی سازمانی آگاهانه دارد، درحالی که انگیزش الهام بخش بر فراموشی سازمانی آگاهانه تاثیر نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید