• مقایسه میزان درصد مونوسیتها (از سلول های ایمنی بدن) در زنان کاراته کای نخبه و آماتور ایرانی با غیرورزشکاران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه میزان درصد مونوسیت ها (از سلول های ایمنی بدن) در زنان کاراته کای نخبه و آماتور ایرانی با غیرورزشکاران

  مقدمه و هدف: از آنجا که اجتناب از آسیب در ورزش قهرمانی امکان پذیر نیست و از طرفی سلامتی ورزشکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذاهدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درصد مونوسیت ها (از سلول های ایمنی بدن) در کاراته کاران زن نخبه، آماتور و غیر ورزشکاران ایرانی است.

  روش بررسی: تعداد 92 نفر زن با میانگین قد (5.592 ± 164.03 سانتی متر)، وزن (9.535 ± 60.397 کیلوگرم) و سن (0.679± 25.93 سال) در این بررسی شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و بر اساس سطح نخبگی در کاراته، به 3 گروه نخبه (کلیه قهرمانان تیم های ملی و حائز رتبه در میادین بین المللی، آسیایی و جهانی)،آماتور کلیه قهرمانان تیم های استانی و حائز رتبه در میادین ملی و استانی) وغیرورزشکاران (کلیه افرادی که سابقه فعالیت ورزشی نداشتند و از لحاظ قد و وزن و سن شبیه دو گروه اول بودند) تقسیم شدند. پس از کسب رضایت نامه کتبی درصد مونوسیت ها از طریق نمونه گیری خونی در آزمایشگاه تشخیصی طبی در یک زمان معین طی هماهنگی از کلیه داوطلبان گرفته شد. از آزمون آنالیز واریانس (anova) برای بررسی تفاوت گروه های مختلف با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شد. سطح معناداری نیز در سطح 0.05>p در نظر گرفته شد.

  یافته ها: نتایج آزمون آنوای عاملی یک طرفه نشان داد که درصد متوسط مونوسیت ها [میانگین ± انحراف معیار] در زنان نخبه 0.18± 0.64 آماتور؛ 0.58 ± 0.58 و غیرورزشکارن؛ 2.96±7.73 درصد بود؛ که بصورت معنی داری بین گروه ها متفاوت بود (f=155.163، p=0.000) انجام آزمون تعقیبی شفه مشخص نمود بین درصد مونوسیت های گروه های نخبه و آماتور با غیرورزشکاران اختلاف آماری معناداری وجود داشت (0.994=p) اما بین گروه های ورزشکاران نخبه و آماتور تفاوت معناداری وجود نداشت (0.000=p).

  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که کاهش تعداد گلبول های سفید خون در ورزشکاران کاراته کای نخبه و آماتور باید جدی گرفته شود و با مراجعات بالینی و تجویز مناسب نسبت به درمان قطعی آن اقدام گردد. پیشنهاد می گردد تا با انجام مطالعات بیشتر در صورت لزوم و به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از این تغییرات، تجدید نظری در زمان استراحت بین مسابقات به منظور بازیافت بهتر و کاملتر دستگاه ایمنی صورت پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها