• بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی در کارکنان فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی در کارکنان فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی در کارکنان فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای است که مجموعا 30 نفر می باشند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و پرسشنامه تعلق سازمانی (احمدی و همکاران، 1383) استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی برابر با 0.91 و برای پرسشنامه تعلق سازمانی برابر با 0.85 محاسبه گردید که این ضرایب حاکی از پایایی بالای پرسشنامه های مذکور می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 19 spss انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی با میانگین 3.15 درصد در وضعیت مطلوب و بالاتر از حد متوسط و تعلق سازمانی با میانگین 3.11 درصد درحد متوسط می باشد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون می توان گفت که بین فرهنگ سازمانی و میزان تعلق سازمانی کارکنان شاغل در فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و نیز بین مولفه های (ریسک پذیری، رهبری، سیستم پاداش، هویت) فرهنگ سازمانی با تعلق سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین مولفه های ریسکپذیری، یکپارچگی، سیستم پاداش، هویت، نوآوری و کنترل توانایی پیش بینی تعلق سازمانی را دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها