7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره سوم - شماره دو
  عنوان ژورنال : مجله پژوهش در دین و سلامت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/06/12
  • شاپای الکترونیکی : 43232383
  • ایمیل : jrrh[at]sbmu.ac.ir
  • زبان انتشار : فارسی