14 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله پژوهش در دین و سلامت || دوره دهم - شماره یک
  عنوان ژورنال : مجله پژوهش در دین و سلامت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دهم
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1402/01/30
  • شاپای الکترونیکی : 43232383
  • ایمیل : jrrh[at]sbmu.ac.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها